Soutěž u příležitosti výstavy DALEKÉ BLÍZKÉ / Ilja REPIN a ruské umění

casopis-foto-repin-kozaci-feat

Ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou pořádáme fotografickou soutěž. Výzva je následující: Vytvořte nový snímek nebo případně najděte ve svém fotoarchivu svůj starší snímek, který bude náladou, zachycením motivu či zobrazením výjevu autorsky reflektovat díla, vystavovaná na právě konané výstavě DALEKÉ BLÍZKÉ / Ilja REPIN a ruské umění. V této unikátní expozici si až do konce tohoto září můžete prohlédnout více než 100 děl z konce 19. a první poloviny 20. století. Výstava s názvem DALEKÉ BLÍZKÉ / Ilja REPIN a ruské umění se koná do 27. září 2015 v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou (hned vedle zámku Hluboká). Expozici Alšova jihočeská galerie připravila ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Náchodě a Slovanským ústavem AV ČR. Výstava je první velkou výstavou ruského umění v ČR po více než 50 letech. Kurátoři výstavy sestavili výjimečnou kolekci maleb ruského realismu ze zápůjček GVU v Ostravě, GVU v Náchodě, GMU v Hradci Králové, Správy Pražského hradu, NG v Praze a Galerie hlavního města Prahy, které korunují tři zápůjčky z Treťjakovské státní galerie v Moskvě, která patří mezi nejvýznamnější galerie ruského umění na světě. Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, mimořádného velvyslance Ruské federace v ČR Jeho Excelence Sergeje Kiseljova a ředitele Ruského střediska pro vědu a kulturu v Praze Leonida Gamzy. Výstava je k vidění denně od 9:00 do 18:00 hodin až do 27. září 2015 v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie. Otevřete dveře své fantazii, přijďte se na výstavu podívat, a vytvořte fotografie, se kterými soutěž vyhrajete. Pro soutěžící máme připraveny následující ceny

  1. místo – 4 000 Kč v hotovosti + dvouleté předplatné časopisu FOTO
  2. místo – 2 000 Kč v hotovosti + roční předplatné časopisu FOTO

  3. místo – 1 000 Kč v hotovosti + roční předplatné časopisu FOTO

  4. až 10. místo – roční digitální předplatné časopisu FOTO

Těšíme se na vaše fotografie. Posílejte je na adresu soutez@casopis-foto.cz do 27. října 2015.  

Pravidla soutěže

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, časopis FOTO, vydávaný společností Springwinter, s.r.o., se sídlem Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10, IČ: 27649601, DIČ: CZ27649601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121510 (dále jen „organizátor“), organizuje soutěž u příležitosti konání výstavy DALEKÉ BLÍZKÉ / Ilja REPIN a ruské umění (dále jen „soutěž“), a to v období 1. 9. 2015 až 27. 10. 2015 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na příslušných webových stránkách organizátora (dále jen „webové stránky soutěže“).

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které jsou občany České republiky nebo Slovenské republiky. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. zákoníka. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Jak se soutěže zúčastnit?

Soutěžící musí zaslat nejméně jednu, nejvýše však pět fotografií v elektronické podobě (delší strana snímku alespoň 1000 pixelů) na téma spojené s výstavou DALEKÉ BLÍZKÉ / Ilja REPIN a ruské umění. Zasílací adresa je soutez@casopis-foto.cz Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. Soutěžní fotografie musí splňovat kritéria: Fotograficky zachytit na svém vlastním snímku motiv, kompozici či náladu, podobnou té na dílech autorů, kteří jsou součástí právě konané výstavy DALEKÉ BLÍZKÉ / Ilja REPIN a ruské umění. Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie obrazů, vlastních kreseb, maleb nebo skic. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže dle článku 1 těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem. Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání své odpovědi na soutěžní otázky nebo zobrazením informace po zaslání odpovědí na webových stránkách soutěže. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena nebo informace na webových stránkách soutěže nebude zobrazena. Fotografie připojte přímo do e-mailu v normální velikosti (délka větší strany fotografie přibližně 1000 pixelů). V případě výhry si vyžádáme fotografie v tiskovém rozlišení. Organizátor nebude stahovat fotografie z úložišť typu Uschovna, WeTransfer, Ulozto. Takto zaslané fotografie nebudou zařazeny do výběru.

5. Ceny

  1. místo – 4 000 Kč v hotovosti + dvouleté předplatné časopisu FOTO
  • místo – 2 000 Kč v hotovosti + roční předplatné časopisu FOTO

  • místo – 1 000 Kč v hotovosti + roční předplatné časopisu FOTO

  • až 10. místo – roční digitální předplatné časopisu FOTO

6. Určení výherce a podmínky získání výher

Časopis FOTO vyhodnotí v následujících dvou týdnech po skončení soutěže veškeré fotografie doručené během soutěžního období. Do týdne po skončení soutěže poskytne organizátor informaci o počtu soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže. Výherci jsou určeni níže popsaným výherním mechanismem: Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou z redakce časopisu FOTO. Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při účasti do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže, ke kterému dojde do poloviny listopadu 2015. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení, shodné s údaji uvedenými v e-mailu, ve kterém zaslal/a soutěžní fotografie. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do 30. 12. 2015, zůstává cena v držení organizátora soutěže. Výherci budou zveřejněni nejpozději 30. 11. 2015 na webových stránkách soutěže.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící: a) dává organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora; b) dává organizátorovi v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu dvou let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, nebo osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním; c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného a územního omezení po dobu nejdéle jednoho roku. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

VÝSTAVY