Soutěž – Není les jako les

Stars-14

Nezisková organizace FSC ČR (Fairwood o.s.) vyhlásila již IV. ročník fotografické soutěže na téma „Není les jako les“a její uzávěrka 31. srpna 2016 se kvapem blíží.

foto Ellie Davies, rozhovor s ní najdete ve FOTO24.

Fotografická soutěž „Není les jako les“ by měla podpořit přírodě blízké lesní hospodaření a také odpovědnou spotřebu dřevěných výrobků. V rámci soutěže jsou vyhlášeny tři tematické kategorie, které odpovídají základním pilířům práce FSC:

 1. Dobré dřevo ve vašich rukou
 2. Když lesy ožijí
 3. Váš čistý list

Dále pak jedna videokategorie:

 • Kamera v háji

Fotografie a video můžete přihlásit do soutěže nejpozději do 31. srpna 2016 (včetně) prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.vyfotdrevo.cz

 

Podmínky soutěže

 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři fotografie do každé ze soutěžních kategorií, v rámci videokategorie může jeden účastník zaslat jedno video
 • Účastníci soutěže musí mít trvalý pobyt v České nebo Slovenské republice
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořádajících organizací a firem, vydavatele časopisu FOTO a časopisu Digitální fotomagazín, spolupracovníci redakce, rodinní příslušníci zaměstnanců
 • Uzávěrka fotosoutěže je 31.8.2016
 • Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou na předem ověřenou korespondenční adresu
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné
 • Fotografie budou přijímány pouze přes nahrávací formulář na webu www.vyfotdrevo.cz, a to do 31.8.2106
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, označení kategorie (číslem) bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-nazev-snimku.jpg“
 • Zaslané fotografie musí mít velikost alespoň 2000 px na jejich kratší straně, maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 12 MB
 • V případě videa autor nahraje snímek na vybranou sociální síť a opatří jej hashtagem #czechfsc, následně do nahrávacího formuláře na vyfotdrevo.cz vloží link (URL adresu) nahraného videa a formulář odešle. Video bude po odsouhlasení zveřejněno na webu fotosoutěže
 • Maximální délka videa může být 120 sekund
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
  • fotografii/fotografie/video pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu
  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích/videu souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie či videa (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny
 • Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže FSC ČR (Fairwood z. s.)
 • Vítěze soutěže ve všech  kategoriích vybere porota složená z redaktorů časopisů Digitální fotomagazín a FOTO, zástupců pořadatele soutěže a profesionálních fotografů
 • Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím a videům zaslaným do soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie či videa zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci.
 • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 • Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  soutěže a mediálních partnerů soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.
 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.
 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má
 • Výsledky soutěže budou slavnostně oznámeny a fotografie budou vystaveny 30.9.2016 v rámci FSC Friday.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu pořadatele www.czechfsc.cz a na facebookovém profilu pořadatele www.facebook.com/czech.fsc
 • Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli soutěže a mediálnímu partnerovi se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) společností k činnostem, souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost FSC ČR (Fairwood z.s). Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VÝSTAVY