Není les jako les – III. ročník soutěže

foto Miroslav Hlávko, Probouzející se Tatry

Nezisková organizace FSC ČR (Fairwood o.s.) ve spolupráci se společností Olympus již potřetí vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Není les jako les“, která se bude konat v období od 3. června 2015 do 31. srpna 2015.

Fotografická soutěž by měla podpořit přírodě blízké lesní hospodaření a také odpovědnou spotřebu dřevěných výrobků. V rámci soutěže jsou vyhlášeny tři tematické kategorie, které odpovídají základním pilířům práce FSC:

 1. Ekologická – lesy v průběhu roku
 2. Ekonomická – práce v lese
 3. Sociální – FSC kolem nás

Fotografie můžete zasílat nejpozději do 31. srpna 2015 (včetně) prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.vyfotdrevo.cz

 

foto Miroslav Hlávko, Probouzející se Tatry

foto Miroslav Hlávko, Probouzející se Tatry

 

Výtah z podmínek soutěže:

(kompletní podmínky soutěže na webu organizátora)

 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři fotografie do každé ze soutěžních kategorií.
 • Účastníci soutěže musí mít trvalý pobyt v České nebo Slovenské republice
 • Fotografie budou přijímány pouze přes nahrávací formulář na webu www.vyfotdrevo.cz, a to do 31.8.2105
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, označení kategorie (číslem) bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky
 • Zaslané fotografie musí mít velikost alespoň 2000 px na jejich kratší straně, maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 12 MB
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu
  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny
 • Vítěze soutěže ve všech kategoriích vybere porota složená z redaktorů časopisu FOTO, zástupců pořadatele soutěže a profesionálních fotografů
 • Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci.
 • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 • Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  soutěže a mediálních partnerů soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.
 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.
 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má
 • Výsledky soutěže budou slavnostně oznámeny a fotografie budou vystaveny 25.9. 2015 v rámci FSC Friday.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu pořadatele www.czechfsc.cz a na facebookovém profilu pořadatele.
foto Lukáš Veselý, Svatojánské proudy

foto Lukáš Veselý, Svatojánské proudy

VÝSTAVY